Back

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

2022 m. – 2023 m
Respublikinė metodinė diena „Mokytojo ir mokinio dialogas, ugdant bendrąsias kompetencijas: pasiruošimas atnaujintų ugdymo turinio programų įgyvendinimui“

Kalvarijos gimnazija stiprina besimokančių mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo galimybes ir plėtoja mokytojų kompetencijas įvairiose veiklose. Balandžio 21 d. į Kalvarijos gimnaziją rinkosi respublikinės metodinės dienos „Mokytojo ir mokinio dialogas, ugdant bendrąsias kompetencijas: pasiruošimas atnaujintų ugdymo turinio programų įgyvendinimui“ dalyviai: gimnazijos mokytojai ir gausus būrys kolegų iš Alytaus Šaltinių progimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos bei Vilkaviškio rajono Keturvalakių daugiafunkcinio centro. Bendrojoje metodinės dienos dalyje buvo pristatyti 5 pagrindiniai pranešimai, kuriuos skaitė kolegos iš Vilkaviškio raj. Keturvalakių mokyklos – daugiafunkcio centro, KTU Vaižganto progimnazijos, Alytaus Šaltinių progimnazijos. Mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rosita Stanevičienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedrė Guzavičienė skaitė pranešimą „Didaktinės priemonės „Geros pamokos bruožai“ aktualumas planuojant šiuolaikinę pamoką“, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė Arūnė Vaičiūnaitė – Levuškinienė – „Praktinė istorija – tyrimai ir kompetencijos istorijos pamokų kontekste“. Antroje metodinės dienos dalyje – metodinių grupių veiklose buvo diskutuota bendrųjų programų turinio atnaujinimo klausimais bei pasidalinta 9 sėkmių istorijomis. Metodinių grupių veiklose pranešimus
skaitė gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas Jonas Malinauskas ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Vilma Pitkauskienė.


Mokytojai mokosi


Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (IT Mokykla LISPA)


Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10-12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos (paprastink).

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

  • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
  • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Paruošiamieji mokyklos žingsniai

Sėkmingo pasirengimo BUP atnaujinimui žingsniai:

Pirmas žingsnis. Mokyklos vadovo, kaip lyderio, užduotis – inicijuoti ir įveiklinti UTA komandą, kuri pradžioje turėtų aptarti narių vaidmenis, atsakomybės sritis, veikimą, partnerystę, išteklius ir kt. Komandai taip pat reikėtų sutarti bendrą tikslą, UTA turinį, principus. Labai svarbu į komandą įtraukti mokytojus, jau besimokančius dirbti pagal atnaujintas BUP, paskirti asmenis, atsakingus už komunikacijos, socialinės partnerystės koordinavimą. Vienas iš sėkmės veiksnių, padėsiančių mokyklai sėkmingai pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį, – vadovo ir visos komandos narių lyderystė. Šiame etape galėtų pagelbėti metodinė priemonė „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“.

Antras žingsnis. UTA komandai rekomenduojama parengti UTA veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. Šiame plane mokykla turėtų nusimatyti situacijos įsivertinimą, kuris padėtų identifikuoti, ką mokykla jau turi ir ko dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui. Vienas iš siūlomų įsivertinimų įrankių – Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai. Norint įvertinti mokytojų pasirengimą dirbti pagal atnaujintas BUP, galima pasinaudoti kolegų gerosiomis patirtimis. Vienas iš tokių pavydžių – Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų pasirengimo bendrųjų programų atnaujinimui ir diegimui tyrimas, kurį galima atlikti tiek mokykloje, tiek visos savivaldybės mastu. UTA veiksmų plane reikėtų nusimatyti, kaip sudaryti sąlygas UTA diegimui. Tai ir kvalifikacijos tobulinimas, ir reikiamų specialistų užtikrinimas, ir ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas, kas ypač svarbu įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Rengiantis naudingu įrankiu galėtų būti Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus. Sudarant palankias sąlygas, viena iš rekomenduojamų priemonių – komunikacijos planas, kuris padėtų užtikrinti savalaikę informacijos sklaidą visai mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams. Norint užtikrinti tinkamą pasiruošimą diegti atnaujintas ugdymo programas, būtina procesų stebėsena.

Dėmesys mokytojui

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Bene svarbiausi šiame etape yra mokytojai, kurie pirmieji perpras atnaujintas BUP, jie bus ypač svarbūs savivaldybės bei mokyklos mokytojų bendruomenei: neš žinią apie atnaujintas BUP, kolegoms padės perprasti turinį, inicijuos dalijimąsi savivaldybėje, kartu su kolegomis priims reikiamus sprendimus dėl pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BUP mokyklose. Šiuo metu vyksta projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai, kuriuose dalyvauja 1200 mokytojų,  o nuo 2022 m. rudens į projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokytojų mokymus įsitrauks dar 3600 mokytojų. Šie mokytojai taps savo dalykų ambasadoriais ir neš pokyčio žinią, patirtis savo kolegoms mokyklose, vietos švietimo bendruomenėse.

Vertingą patirtį atsineš mokytojai, dalyvaujantys Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime, kurio tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų BUP projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai šioms programoms įgyvendinti.

Visos švietimo sistemos ir kartu mokyklų vadovų užduotis – tinkamai motyvuoti mokytojusMokytojų motyvacijos varomosios jėgos: mokyklos bendruomenę įsiklausantis įstaigos vadovas, veiksmingas administravimas, aiški ir skaidri etatų ir krūvių formavimo politika, kokybišką darbą užtikrinančios sąlygos, mokytojų padėjėjų, ypač dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, etatų užtikrinimas, galimybė save realizuoti bei tobulintis, geras mikroklimatas, kolegialus veikimas, finansinės paskatos, kompetencijų pripažinimas, padėka už darbą ir pagarba (mokinių, tėvų, kolegų, vadovo).

Informaciją parengė Kristina Paulikė
Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” veiklos „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas” metodininkė
Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo koordinatorė


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Ugdymo turinio atnaujinimas [Mokykla2030.lt]
Patvirtintos bendrosios programos [e-tar.lt]
UTA plano pavyzdžiai mokykloms, kita informacija [„Google“ diskas]
Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo) [eMokykla.lt]
Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA [YouTube.com]
Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas BP. Aktuali informacija (nuolat atnaujinama) skaidrėse [„Google“ diskas]
Bendrųjų programų diegimo tyrimas [Mokykla2030.lt]
Kompetencijos [„Google“ diskas]
Mokytojams apie kompetencijas [„Google“ diskas]
Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai [Mokykla2030.lt]
Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas [Mokykla2030.lt]
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas [Mokykla2030.lt]
Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas [Mokykla2030.lt]
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai [Mokykla2030.lt]
Tėvams apie UTA [Mokykla2030.lt]
Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)


Naudinga informacija, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:
Pamokos stebėjimo protokolas
Paskelbti visi ilgalaikiai planai nelyginėms klasėms
UTA planų pavyzdžiai savivaldybei, mokyklai
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)
Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį
Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus
Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo principai (57 str.)
Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas
Mokyklos veiklos planavimas ir stebėsena (įvairių šalių gerosios patirtis)
Bendrųjų programų projektai
Kasmėnesinės konferencijos UTA: KAS VYKSTA?
Mokykla2030.lt
Nacionalinė švietimo agentūra – pradedami skelbti baigiamieji programų projektai
Veiklos tyrimo įkvėpimas: kur ieškoti, kaip naudotis?

Skip to content