Back

Oficialus pavadinimas – Kalvarijos gimnazija.
Teisinė forma – Kalvarijos savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Pagrindinė paskirtis – Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
Mokomoji kalba – lietuvių kalba.
Mokomoji forma – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas.
Adresas – J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202, Kalvarija
Gimnazija vykdo vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, neformaliojo vaikų švietimo programas.
Gimnazija turi vieną skyrių:
Skyriaus oficialus pavadinimas – Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrius
Skyriaus įsteigimo data – 2003 – 07 – 01
Adresas – Jusevičių kaimas, LT – 69229, Kalvarijos savivaldybė
Mokymo kalba skyriuje – lietuvių kalba
Skyriuje vykdomos programos – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Gimnazijoje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Užtikrinti švietimo prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams, turintiems specialiujų ugdymosi poreikių, plėtoti jų dvasines, intelektines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Plėtoti sociolultūrinę ir pilietinę brandą, ugdyti tautinį sąmoningumą bei daugiakultūriškumą.

  • teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
  • sudaryti sąlygas į gimnaziją priimtiems mokiniams įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintą pažymėjimą;
  • sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;
  • kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;
  • teikti mokiniams švietimo pagalbą;
  • užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
  • bendradarbiauti su savivaldybės, šalies ir užsienio švietimo įstaigomis, plėtoti kultūrinius mainus;
  • individualizuoti ugdymo programas.