Back

Mokytojų taryba – nuolatinė gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai Mokytojų tarybos posėdžiai. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokytojų tarybos funkcijos:

  1. Aptaria praktinius švietimo politikos gimnazijoje klausimus.
  2. Svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
  3. Renka mokytojų atstovus į gimnazijos tarybą.
Skip to content