Back

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 15 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

  1. Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
  2. Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.
  3. Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
  4. Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.
  5. Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.
  6. Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
  7. Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
  8. Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.
  9. Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
  10. Svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Funkcijos
1. Adamavičiūtė Vakarė Mokinių atstovė
2. Bernatonytė Vilma Pedagogų atstovė
3. Dulinskienė Vaiva Pedagogų atstovė
4. Gruodienė Laima Tėvų atstovė
5. Jakubonytė Jurgita Pedagogų atstovė
6. Jarimavičienė Renata Tėvų atstovė
7. Kalinauskas Airidas Mokinių atstovas
8. Kučinskienė Rūta Tėvų atstovė
9. Lediajevaitė Laura Mokinių atstovė
10. Pakarskienė Inga Tėvų atstovė
11. Šidlauskas Dominykas Mokinių atstovas
12. Šitkauskaitė Aidija Mokinių atstovė
13. Urbonas Arūnas Pedagogų atstovas
14. Vaičiūnaitė-Levuškinienė Arūnė Pedagogų atstovė
15. Zavistauskienė Jurgita Tėvų atstovė
Skip to content