Back
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
231
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Savivaldumas mokantis
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Bendras mokyklos pažangumas pakilo 2,56 proc. (nuo 95,6 proc. 2020 m.). VBE 3 mokomųjų dalykų gimnazijos mokinių pasiekimai viršijo respublikos vidurkį: chemija 58,5 (46,6), informacinės technologijos 47,8 (43,1) užsienio kalba (rusų kalba) 96,0 (78,5). Kiekvienais metais rašomi brandos darbai įvertinti labai gerai.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?
1-4 klasėse pagrindinį mokymosi lygmenį pasiekusių mokinių procentinė dalis padidėjo 5,32 proc. (nuo 40 proc.). 5-8 klasėse padidėjo 3,14 proc. (nuo 9,76 proc.) aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius. Labai gerai ir gerai besimokančių mokinių procentinė dalis padidėjo iki 52,40 proc. Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygmenį, I-II klasėse padidėjo 1,15 proc. (nuo 5 proc. 2019 - 2020 m. m.) ir 0,45 proc. (nuo 5,83 proc.) sumažėjo mokinių nepasiekusių patenkinamo lygmens.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?
Apklausų metu mokiniai teigia, kad žino, ką turi išmokti pamokoje, geba savarankiškai atlikti užduotis, dirbti su įvairiais šaltiniais, išsikelti tikslus ir numatyti įgyvendinimo būdus, reflektuoti apie daromą pažangą (vidutinės vertės 3,6 - 3,1). 5-8 klasėse mokinių, padidinusių 0,3 balo 2 mokomųjų dalykų metinių pažymių vertę, procentinė dalis sudaro: 5 klasėse - 42,3 proc. , 6 klasėse - 56,7 proc., 7 klasėse - 48,4 proc., 8 klasėse - 28,8 proc.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?
4-8, I-IV klasių mokiniams sistemingai vedami užsiėmimai „Ką daryti, kad svajonės neliktų tik svajonėmis?". Atsižvelgus į klasės kontekstą pravesta 12 praktinių užsiėmimų: 4 klasėje - 1, 5-8 klasėse - 10, I-IV klasėse - 1 užsiėmimas. Pasiektas rezultatas: 87 proc. mokinių teigia, kad mokykloje mokosi išsikelti savo tikslus ir numatyti būdus jiems įgyvendinti. Teiginio „Pamokoje aš gebu įvardinti savo sėkmes ir nesėkmes, numatyti mokymosi tolimesnius žingsnius“ įvertis pakilo 0,4 (nuo 2,9, 2020 m.)
Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
231
Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Savivaldumas mokantis
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Nuo 2018 m. rašomi brandos darbai: 2018 m. - 5 darbai, 2019 m. - 1 darbas, 2020 m. - 4 darbai (lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, matematikos, biologijos), 2018-2020 m. brandos darbų įvertinimo vidurkis - 9,5. Palyginus su 2019 m. teiginio „Man svarbu mokytis“ vidurkis pakilo 0,1, siekia 3,5 (nuo 3,4).
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
2020 m. pagerėjo VBE rezultatai, ypač aukštesniojo lygio: lietuvių kalba ir literatūra - 5,88 proc. (2019 m. - 1,8 proc.), anglų kalba - 35,13 proc. (2019 m. - 15,2 proc.), biologija - 5,88 proc. (2019 - 0 proc.). Laimėta III vieta „52 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse“.
Tobulintos veiklos rodiklio pavadinimas
Veikimas kartu
Tobulintos veiklos raktinis žodis
Kolegialus mokymasis
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
97,7% mokytojų, - 13,7% daugiau nei pernai tobulėja, 3 kartus daugiau - susibūrę į komandas. Mokytojų kolegialų mokymąsi mokiniai vertina 3. Aktyviai veikia 3 besimokančiųjų mokytojų grupės: išbandytas pamokos studijos metodas, pravesta atvira pamoka savivaldybės mokytojams, 22 pamokos kolega-kolegai (11-integruotų), 25 % - stebėjo kolegų pamokas. Kolegialus mokymasis sukuria bendradarbiavimo atmosferą - 73,2% mokytojų, 45% mokinių. 82,1% mokytojų pastebėjo kolegialus grįžtamojo ryšio įtaką mokinių mokymuisi.
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
4 kl. mokinių e TIMS testavimo vidutiniai rezultatai geresni už miestelių, kaimų mokyklas: matematikos – 6,1, gamtos mokslų – 1,1. NMPP rezultatai aukštesni nei miesto mokyklų: 4 kl. matematika - 3%, skaitymas - 13,9%, rašymas - 12,1%. VBE: 13 mokinių 5 VBE išlaikė aukštesniuoju lygmeniu (metinis vidurkis 9,9 balo), pagrindiniu lygmeniu - 48 (7 VBE, metinis vidurkis 8,65). Gimnazijos mokiniai tapo 8 respublikinių, 4 regioninių, 12 savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų nugalėtojais.
Skip to content