Back

Renata Vaitulionienė

El. paštas:

Tel.:  +37068300350

II aukštas Kabinetas 211

Darbas su 6-8 kl., I-II klasių ir III- IV klasių mokiniais.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 • Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui  mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Darbo laikas
 Darbas su mokiniais, pedagogų, klasės auklėtojų konsultavimasPietų pertraukaMokytojo darbasKita veikla: lankymasis mokinių namuose, tiriamoji, organizacinė, metodinė veikla, konsultacijos tėvams, pagalbos mok. specialistams ir kt. veikla
Pirmadienis7 40 – 12 0012 00 – 12 30

13 40 –      14 40

15 50 –      17 10 

12 30 – 13 40

14 40 – 15 50

Antradienis7 40 – 12 0012 00 – 12 30 

12 30 – 16 10

Trečiadienis7 10 – 12 0012 00 – 12 30 12 30 – 16 10
Ketvirtadienis40 – 11 4512 30 – 12 50

11 45 –      12 30

 12 50 –      13 35 

13 35 – 16 15
Penktadienis7 40 – 8 0512 00 – 12 30 

05 – 12 00

12 30 – 14 35

Pastaba. Mokytojo darbas – ugdymo karjerai pasirenkamojo dalyko pamokos I ir III klasėse.

Skip to content