Ugdymo procesas 2016-2017 m.m. skirstomas trimestrais:

Trimestrai Prasideda Baigiasi
Pirmasis 2016 – 09 – 01 2016 – 11 – 30
Antrasis 2016 – 12 - 01 2017 - 02 – 28
Trečiasis 2017 – 03 - 01 2017 – 05 - 30

 

Atostogos ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės, 1 – 4, 5 klasių mokiniams:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016 – 10 - 31 2016 – 11 – 04
Žiemos (Kalėdų) 2016 – 12 - 27 2017 – 01 – 06
Pavasario (Velykų) 2017 – 04 - 10 2017 – 04 – 14
Vasaros 2017 – 05 - 31 2017 – 08 - 31

 

Papildomos atostogos ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės, 1 – 4, 5 klasių mokiniams:

Prasideda Baigiasi
2016 – 10 - 24 2016 – 10 – 28
2017 – 02 - 13 2017 – 02 – 17
2017 – 04 - 18

 

Atostogos 6 – 8, I – II, III – IV klasių mokiniams:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016 – 10 - 31 2016 – 11 – 04
Žiemos (Kalėdų) 2016 – 12 - 27 2017 – 01 – 06
Žiemos 2017 – 02 - 17
Pavasario (Velykų) 2017 – 04 - 10 2017 – 04 – 14*
Ugdymo proceso pabaiga

2017 – 06 – 02

(gimnazijos IV kl. mokiniams – 2017 – 05 – 25 )

Vasaros 2017 – 06 - 05 2017– 08 – 31**

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04 – 18 dieną. IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

*gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

Pažintinė, kultūrinė, sportinė, praktinė, socialinė ir kt.veikla

Eil.Nr. Klasės Veiklos Data
1. 1-4, 5-8, I-IV Rugsėjo 1-oji „Mokslo ir žinių diena“ 09 mėn, 6 val.

 

2.

5-8 Projektinė veikla 10 mėn, 4 val.
1-4 Sveikatingumo diena „Rudenėlio spalvos“  

3.

 

1,2,4 (Alksninės sk.) Edukacinė pamoka J.Basanavičiaus gimtinėje „Kepu kepu bandeles“ 11 mėn.
I-IV Priešadventinė vakaronė 11mėn.,4 val.
4. 5-8 Kalėdiniai renginiai 12 mėn., 6 val.
1-4 Gerumo diena „Kalėdų belaukiant“ 12 mėn.
5. 1,2,4 (Alksninės sk.) Akcija „Lauktuvės miško žvėreliams“ 01 mėn.
6. 1,2,4 (Alksninės sk.) Gerumo akcija „Draugų būry“ 02 mėn.
7. 1-4, 5-8, I-IV Kaziuko mugė 03mėn., 6 val.
1,2,4 (Alksninės sk.) Edukacinė pamoka „Duonos kelias“ 03 mėn.
8.

 

1

Knygos diena:

*Abėcėlės šventė

04 mėn.

2

 

*Tarptautinė vaikų knygos diena *„Skaityk, bendrauk, tobulėk“
3-4 „Tautosakos skrynią pravėrus“
1,2,4 (Alksninės sk.) Etnokultūros renginys „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ 04 mėn.

9.

 

1-4, 5-8, I-IV Gimnazijos diena 05 mėn., 8 val.

III-IV

5-8, I-II

Paskutinio skambučio šventė

05 mėn.,8 val.

05 mėn.,2 val.

1-4 Sporto ir meno diena. Mokslo metų pabaigos šventė, Vaikų gynimo diena 05 mėn., 5 val.
1,2,4 (Alksninės sk.) Šeimų sporto šventė „Sveikame kūne-sveika siela“ 05 mėn.
10. 7-8, I-III Diena mokinių tėvų darbovietėse Per mokslo metus, 3 val.
11. 1-4, 5-8, I-IV Kultūrinės ir pažintinės ekskursijos 2 dienos per mokslo metus

 

Ugdymo organizavimas paskelbus ekstremalią situaciją ar dėl šalčio

Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingą epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, gimnazijos direktorius priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus direktorius informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti pradinių klasių ir 5 klasių mokiniai.

Jei oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 6-8, I-II, III-IV klasių mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gimnazijos Jusevičių ir Alksninės skyriuose organizuojamos pagal V modelį, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais, patvirtintais kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-4.

Jungtinėje vaikų grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.). Grupės veiklos trukmė – 4 val. Minimalus vaikų skaičius – 5, maksimalus – 20. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai