Pusmečių trukmė 2019 - 2020 mokslo metais

Klasės I pusmetis II pusmetis
1 – 4 2019-09-02 –

2020-01-31

2019-02-03 –

2020-06-03

5 – 8, I – II, III 2019-09-02 –

2020-01-31

2020-02-03 –

2020-06-17

 

Atostogos ugdymo procese

Klasės Atostogos Data

1 – 4

5 – 8, I – II, III

IV

Rudens 2019m. spalio 28d. – spalio 31d.
Žiemos (Kalėdų) 2019m. gruodžio 23d. – 2020m. sausio 3d.
Žiemos 2020m. vasario 17d. – 2020m. vasario 21d.
Pavasario (Velykų) 2020m. balandžio 14d. – 2020m. balandžio 17d.

 

Atostogos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rudens 2019m. spalio 28d. 2019m. spalio 31.
Žiemos (Kalėdų) 2019m. gruodžio 23d. 2020m. sausio 3d.
Žiemos 2020m. vasario 17d. 2020m. vasario 28d.
Pavasario 2020m. kovo 12d. 2020m. kovo 13d.
Pavasario (Velykų) 2020m. balandžio 14d. 2020m. balandžio 17d.

 

Vasaros atostogos

Klasės Laikotarpis
Ikimokyklinė, priešmokyklinė grupė 2020m. gegužės 29d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
1 – 4 2020m. birželio 4d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
5 – 8, I – II, III 2020m. birželio 17d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
IV Pasibaigus SMM nustatytai brandos egzaminų sesijai. Ji trunka iki 2020m. rugpjūčio 31d.

 

Ugdymo organizavimas paskelbus ekstremalią situaciją ar dėl šalčio arba šilumos

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į gimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V - 773 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Šiltuoju metų laikotarpiu, oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo vėsesnėse mokyklos aplinkose, į mokyklą gali neiti visų klasių mokiniai. Mokiniams, kurie tą dieną į mokyklą ateina, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu. Tiems, kurie į mokyklą neatvyko, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Termometro stulpeliui pakilus iki 30 laipsnių ir daugiau, nerengiami užsiėmimai lauke.  

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gimnazijoje ir Jusevičių skyriuje organizuojamos pagal V modelį, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais, patvirtintais kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. T-134.

Jungtinėje vaikų grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.). Grupės veiklos trukmė – 4 val. Minimalus vaikų skaičius – 10, maksimalus – 20. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas