Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 15 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Gimnazijos tarybos kompetencija

1.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

2.  Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.

3.  Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

4.  Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.

5.  Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.

6.  Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.

7.  Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

8.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.

9.  Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

10.  Svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis.

 

 

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Arūnas Urbonas Mokytojas, gimnazijos tarybos pirmininkas
2.    Asta Grigaitienė Mokytoja, narė
3.    Kristina Grabauskaitė Spec.pedagogė, narė
4.    Edita Kružikienė Mokytoja, narė
5.    Rasa Matulevičienė Mokytoja, narė
6.    Ieva Kuleš Mokinė, narė
7.    Timėja Gradickaitė Mokinė, narė
8.    Sidona Lastauskaitė Mokinė, narė
9.    Donata Žiurinskaitė Mokinė, narė
10. Evelina Navickaitė Mokinė, narė
11. Inga Pakarskienė Mama, narė
12. Artūras Juška Tėtis, narys
13. Laimutė Misiukevičienė Mama, narė
14. Laima Marcinkevičienė Mama, narė
15. Daina Geležienė Mama, narė