Galerija dar nesukurta :)

Prašymai darbuotojams:

 

 

Prašymai mokytojams:

 
Lietuvių kalbos mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

2

Mokytojas 1
 
Užsienio kalbos mokytojų metodinė grupė
Metodininkai 4
Vyresn. mokytojas

6

Mokytojas 1
 
Gamtos mokslų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

2

Mokytojas 1
 
Socialinių mokslų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai
Vyresn. mokytojas

3

 
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 1
Vyresn. mokytojas

5

 
Technologijų, menų, kūno kultūros mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 4
Vyresn. mokytojas 4
Mokytojas 2
 
Švietimo pagalbos specialistų medotinė grupė
Socialinis pedagogas

2

Psichologas 1
Logopedas 1
Specialusis pedagogas 1
Mokytojo padėjėjas 1
 
Pradinių klasių mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

9

Mokytojas 1
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2
 
 
 

 

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 15 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Gimnazijos tarybos kompetencija

1.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

2.  Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.

3.  Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

4.  Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.

5.  Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.

6.  Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.

7.  Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

8.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.

9.  Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

10.  Svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis.

 

 

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Arūnas Urbonas Mokytojas
2.    Rima Valiukonytė Mokytoja
3.    Asta Liukaitienė Mokytoja
4.    Edita Kružikienė Mokytoja
5.    Neringa Lukoševičienė Mokytoja
6.    Gabrielė Ražinskaitė Mokinė
7.    Andrius Lediajevas Mokinys
8.    Ieva Radzevičiūtė Mokinė
9.    Lauryna Balsytė Mokinė
10. Deimantė Juoskaitė Mokinė
11. Robertas Degutis Tėtis
12. Rūta Jankeliūnienė Mama
13. Alma Danilevičienė Mama
14. Žydrūnas Radzevičius Tėtis
15. Renata Juoskienė Mama

 

Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1.  Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.

2.  Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.

3.  Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.

4.  Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.

 

Mokinių tarybos veiklos reglamentas

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Pučinskaitė Teresė IIIa Pirmininkė
2.    Balyta Lukas IIIb Narys
3.    Balsytė Lauryna IIa Narė
4.    Grabauskaitė Greta IIIa Narė
5.    Greblikaitė Gabrielė Ib Narė
6.    Juoskaistė Deimantė Ib Narė
7.    Lediajevas Andrius IIc Narys
8.    Maziliauskaitė Evelina IIIb Narė
9.    Navickaitė Elina IIIa Narė
10. Palionis Gytis IIIa Narys
11. Praslauskaitė Laura IIIa Narė
12. Radzevičiūtė Ieva IIc Narė
13. Ražinskaitė Gabrielė IIc Narė
14. Šikarskaitė Liveta IIIa Narė
15. Žemaitytė Rūta IIIb Narė
  Vaičiūnaitė-Levuškinienė Arūnė   Koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokinių tarybos veiklos planas

Sveikatos priežiūros specialistas

Rasa Brokienė

El. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

I aukštas 102 kabinetas

Teikia pirmąją medicininę pagalbą, konsultuoja mokinius, mokytojus, bei tėvus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, formuoja tinkamą požiūrį į sveiką gyvenseną. kontroliuoja profilaktinį sveikatos patikrinimą, kontroliuoja mokymosi aplinkos ir sąlygų priežiūrą.

 

Darbo laikas
Pirmad. Antrad. Trečiad. Ketvirtad. Penktad.
7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00
Pietų pertrauka: 11 30 - 12 00