Mokytojų taryba – nuolatinė gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai Mokytojų tarybos posėdžiai. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokytojų tarybos funkcijos

1.  Aptaria praktinius švietimo politikos gimnazijoje klausimus.

2.  Svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

3.  Renka mokytojų atstovus į gimnazijos tarybą.

 

Pusmečių trukmė 2019 - 2020 mokslo metais

Klasės I pusmetis II pusmetis
1 – 4 2019-09-02 –

2020-01-31

2019-02-03 –

2020-06-03

5 – 8, I – II, III 2019-09-02 –

2020-01-31

2020-02-03 –

2020-06-17

 

Atostogos ugdymo procese

Klasės Atostogos Data

1 – 4

5 – 8, I – II, III

IV

Rudens 2019m. spalio 28d. – spalio 31d.
Žiemos (Kalėdų) 2019m. gruodžio 23d. – 2020m. sausio 3d.
Žiemos 2020m. vasario 17d. – 2020m. vasario 21d.
Pavasario (Velykų) 2020m. balandžio 14d. – 2020m. balandžio 17d.

 

Atostogos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rudens 2019m. spalio 28d. 2019m. spalio 31.
Žiemos (Kalėdų) 2019m. gruodžio 23d. 2020m. sausio 3d.
Žiemos 2020m. vasario 17d. 2020m. vasario 28d.
Pavasario 2020m. kovo 12d. 2020m. kovo 13d.
Pavasario (Velykų) 2020m. balandžio 14d. 2020m. balandžio 17d.

 

Vasaros atostogos

Klasės Laikotarpis
Ikimokyklinė, priešmokyklinė grupė 2020m. gegužės 29d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
1 – 4 2020m. birželio 4d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
5 – 8, I – II, III 2020m. birželio 17d. – 2020m. rugpjūčio 31d.
IV Pasibaigus SMM nustatytai brandos egzaminų sesijai. Ji trunka iki 2020m. rugpjūčio 31d.

 

Ugdymo organizavimas paskelbus ekstremalią situaciją ar dėl šalčio arba šilumos

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į gimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V - 773 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Šiltuoju metų laikotarpiu, oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo vėsesnėse mokyklos aplinkose, į mokyklą gali neiti visų klasių mokiniai. Mokiniams, kurie tą dieną į mokyklą ateina, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu. Tiems, kurie į mokyklą neatvyko, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Termometro stulpeliui pakilus iki 30 laipsnių ir daugiau, nerengiami užsiėmimai lauke.  

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gimnazijoje ir Jusevičių skyriuje organizuojamos pagal V modelį, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais, patvirtintais kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. T-134.

Jungtinėje vaikų grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.). Grupės veiklos trukmė – 4 val. Minimalus vaikų skaičius – 10, maksimalus – 20. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

 

1 pamoka 8.45 - 9.30 val,
 
2 pamoka 9.40 - 10.25 val.
 
3 pamoka 10.35 - 11.20val.
 
4 pamoka 11.50 - 12.35 val.
 
5 pamoka 12.45 - 13.30 val.
 
6 pamoka 13.40 - 14.25 val.
 

Perkančioji organizacija: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija

Atsakingas už viešuosius pirkimus: Edmundas Razvickas,

Tel. (8~343) 21 518,( 8~615) 42 425

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį

(dalyvio pavadinimas, numatoma pirkimo sutarties kaina ir kt. informacija susijusi su pirkimu)

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

(laimėjusio dalyvio pavadinimas, pirkimo sutarties kaina ir kt. informacija susijusi su pirkimu)

Kita informacia
Data Pirkimo objektas ir pavadinimas  Pirkimo būdas ir pasirinkimo priežastis
 2016-11-10  Originalių kasečių pirkimas

 MV skelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. SVPT 19,3 p.

     Pirkimo sąlygos
           
           
           

MVP - mažos vertės pirkimas

SVPT - supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

 

2016 Metų ataskaita

2015 Metų ataskaita

Vaiva Dulinskienė

El. Paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2 aukštas, 209 kabinetas

  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus ( globėjus) bei mokytojus.
  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus.
  • Rengia rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ar ugdymosi problemoms spręsti.
  • Atlieka mokinių  veiklos ir elgesio stebėseną.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais psichologijos klausimais.

Darbo laikas

Dienos Psichologo darbo laikas konsultavimas Nekontaktinės val.: tiriamoji, metodinė veikla, konsultacijos tėvams ir kt. Mokytojo darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis

9 30 - 11 30

12 00 - 13 45

8 00 - 9 30

14 35 - 17 00

13 50 -14 35

11 30 -  12 00
Antradienis

9 50 - 11 30

12 00 - 13 50

8 00 - 9 50

14 35 - 17 00

 13 50 -14 35

11 30 -  12 00
Trečiadienis

9 50 - 11 30

12 00 - 14 35

8 00 - 9 50

13 35 - 17 00

  11 30 - 12 00
Ketvirtadienis

9 50 - 11 30

12 00 - 14 35

8 00 - 9 50

14 35 - 17 00

17 00 -18 00  11 30 - 12 00
Penktadienis

8 55 - 11 30

12 00 - 13 40

8 00 - 8 55

13 40 - 16 15

13 50 -14 35

11 30 - 12 00

2% PARAMA GIMNAZIJAI

Gerb. tėveliai, darbuotojai, buvę gimnazijos moksleiviai ir visi geros valios neabejingi švietimui žmonės, kurie norėtų paremti mūsų gimnaziją !!! 

 

Gimnazijoje visi mes esame drauge. Ne vienerius metus mus lydi šių namų šviesa, patiriami džiaugsmai, įgyjamos žinios, todėl net mažas grūdelis į bendrą lauką  visiems žada gerą derlių!

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą gimnazijai, kurią Jūs suteikėte, pervesdami (1-2 %) pajamų mokesčio į mūsų gimnazijos paramos fondą. Nors šis laikmetis mums visiems skyrė daug išbandymų, mes vis tiek tikimės Jūsų paramos ir 2019 metais, nes ji prisidės prie gimnazijos veiklos tobulinimo, moksleivių mokymosi, sporto ir kūrybos sąlygų gerinimo.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2 proc. Jūsų pajamų mokesčio pervesti į gimnazijos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti gimnaziją. Tai nepareikalaus iš jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio. Jums nutarus 1-2% savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, tai galima padaryti šiais būdais:

1. Prisijungti naudojant savo asmeninę elektroninę bankininkystę, į EDS, t.y. Valstybinės mokesčių deklaravimo sistemą, ir tiesiogiai tiesiogiai portale užpildyti RF0512 formą.

2. Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, galima nuvykti į Marijampolės  apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją  (Marijampolėje arba Kalvarijoje) ir pateikti RF0512 formą.

3. Formą RF0512 taip pat galite užpildyti gimnazijos buhalterijoje (312 kabinete). Tokiu atveju turite atsinešti elektroninės bankininkystės duomenis.

4. Deklaruoti kam skiriate 2 % pajamų mokestį galite prisijungę prie Valstybinės mokesčių svetainės adresu:http://deklaravimas.vmi.lt.

Kaip užpildyti deklaraciją ir teisingai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, galite peržiūrėti čia: Deklaracijos pildymas >>>

 

Iš jūsų gauta parama bus skirstoma pagal nustatytus prioritetus. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie šiais metais perves 1-2 % pajamų mokesčio Kalvarijos gimnazijai.

Kalvarijos gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas 190379992
Paramos gavėjo pavadinimas Kalvarijos gimnazija

 

Jei iškiltų klausimų, prašome skambinti ir teirautis tel.(8 343) 23 603;

 

Būkite aktyvūs, domėkitės gimnazijos veikla, teikite pasiūlymų, idėjų, galinčių patobulinti gimnazijos veiklą ar pagerinti jos įvaizdį. Primename, kad prašymus galite teikti iki gegužės 1 d.